Năm 2017, có hơn 2,1 triệu lượt hộ nghèo được vay vốn tín dụng chính sách (Vnews - Số 1 - 17h50 - 10/2/18)