Năm 2017, có hơn 2,1 triệu lượt hộ nghèo được vay vốn tín dụng chính sách (Số 1 - Vnews - 17h50 - 10/2/18)