NHCSXH mô hình tín dụng chính sách của Chính phủ thành công (VBSP - VideoClip - 05/9/18)