Kon Tum phát huy hiệu quả nguồn vốn chính sách (KRT)