Khởi nghiệp vùng dân tộc thiểu số – Từ chính sách đến thực tiễn cuộc sống (CNews – 7h00 – 12/6/18)