Khởi động dự án phổ cập dịch vụ tài chính cho người thu nhập thấp và phụ nữ (VGP - 16/02/17)