Khen thưởng các tổ chức, cá nhân xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết TW 7 khóa X (VOV1 - 26/11/18)