Khảo sát về quản lý, sử dụng các Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước (NBTV - 20h - 04/04/19)