Kết quả sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư tại tỉnh Tây Ninh (TTV - 20/8/19)