Kế hoạch vốn phát triển đầu tư của Nhà nước năm 2017 (TTXVN - 20h - 4/02/17)