Hơn 6,7 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang vay vốn tín dụng chính sách (VOV1 - 18h - 26/01/17)

No Flash-Player found - please download it from adobe.com/get/flash