Hơn 4 triệu hộ được vay vốn NHCSXH (VOV1 - 28/2/18)