Hơn 2 triệu hộ gia đình SXKD tại VKK được vay vốn NHCSXH (VTV1 - 5h30 - 8/03/17)