Hội thảo chính sách, giải pháp tín dụng phát triển đào tạo nghề – tạo việc làm và giới thiệu sản phẩm của người khuyết tật (VOV1 – 16/4/18)