Hội thảo chính sách, giải pháp tín dụng phát triển đào tạo nghề - tạo việc làm và giới thiệu sản phẩm của người khuyết tật năm 2018 (VOV1 - 12/4/18)