Tổng kết tín dụng chính sách xã hội với đồng bào DTTS tại Lai Châu (VTV5 – 18h – 04/5/18)