Hội nghị toàn quốc về kinh tế - xã hội (VTV1 - 12h - 02/7/18)