Hoàn thành vượt chỉ tiêu 2 mục tiêu Quốc gia (VTV1 - 19h00 - 28/2/18)