Hỗ trợ việc làm đối với đối tượng sau nghỉ hưu (NDTV - 16h30 - 27/11/18)