Hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo bền vững (VTV1 - 9h15 - 20/4/17)