Hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận vốn, phát triển sản xuất (VNews - 18h - 12/4/18)