Hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên nông thôn làm kinh tế (NDTV - 16h30 - 28/11/18)