Hộ nghèo ở Như Thanh phát huy hiệu quả vốn chính sách (VOV1 - 18h - 10/5/17)