Hiệu quả vốn vay đối với đồng bào DTTS huyện Kỳ Sơn (VNews - Số 9 - 17h50 - 09/6/18)