Hiệu quả vốn vay đối với đồng bào DTTS huyện Kỳ Sơn (VNews – Số 9 – 17h50 – 09/6/18)