Hiệu quả vốn vay chính sách cho bà con dân tộc thiểu số (VTV1 - 5h30 - 19/5/18)