Hiệu quả từ đồng vốn chính sách tại Cần Thơ

Tổng dư nợ các chương trình tín dựng ưu đãi trên địa bàn TP Cần Thơ do NHCSXH thực hiện đến nay đạt trên 1.893 tỷ đồng với 93.772 khách hàng đang vay.

Với mục tiêu hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách phát triển kinh tế, ổn định an sinh xã hội, thời gian qua, NHCSXH TP Cần Thơ đã triển khai hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi, giúp nhiều hộ gia đình có thêm vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Nguồn vốn ưu đãi đang giúp 9.659 hộ nghèo, 32.354 hộ cận nghèo, 17.333 hộ mới thoát nghèo có vốn để đầu tư phát triển mô hình kinh tế, hướng đến thoát nghèo bền vững; 35.091 hộ xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường; 17.796 hộ vay cho con em được tiếp tục đến trường và giải quyết việc làm cho 4.848 hộ,…

Điều đáng phấn khởi là song song với việc cho vay vốn hiệu quả, NHCSXH TP Cần Thơ luôn đảm bảo chất lượng tín dụng, nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 0,5% tổng dư nợ.

Phóng sự ảnh do MỸ TÚ vừa được thực hiện trên địa bàn TP Cần Thơ xin được gửi tới quý vị và các bạn!