Hiệu quả từ các chương trình tín dụng ở Đồng Tháp (Số 2 - Vnews - 17h50 - 03/3/18)