Hiệu quả Tổ tiết kiệm và vay vốn trong quản lý nguồn vốn chính sách (THĐT - 18h30 - 29/8/18)