Hiệu quả sau 10 năm cho vay đồng bào DTTS (VOV1 - 08/04/19)