Hiệu quả của tín dụng chính sách tại Việt Nam khiến nhiều nước học tập (VBSP News - 22/9/18)