Hiệu quả chương trình cho vay hộ cận nghèo tại NHCSXH Ninh Bình ((VOV1- 7/8/2017)