Tra cứu Điểm giao dịch xã phường


Chi nhánh Tỉnh/TP
Chọn Phòng Giao dịch
Tên Điểm Giao dịch
Ngày giao dịch
Thời gian giao dịch từ đến   
 

SỐ ĐIỂM GIAO DỊCH TẠI XÃ 10934/ TỔNG SỐ 11165

STT

Điểm giao dịch

Huyện

Ngày giao dịch

Thời gian giao dịch

Nơi giao dịch

Ngày hiệu lực

Tại xã

Tại Ngân hàng

Liên xã/phường

1 TTr Đoan Hùng ĐOAN HÙNG 8 7h30 - 11h30 x     01-01-2016
2 Xã Đông Khê ĐOAN HÙNG 18 7h30 - 11h00 x     01-08-2012
3 Xã Đại Nghĩa ĐOAN HÙNG 24 7h30 - 11h00 x     01-08-2012
4 Xã Bằng Doãn ĐOAN HÙNG 15 7h30 - 11h00 x     01-08-2012
5 Xã Bằng Luân ĐOAN HÙNG 12 7h30 - 11h00 x     01-08-2012
6 Xã Ca Đình ĐOAN HÙNG 17 7h00 - 11h00 x     01-12-2013
7 Xã Chân Mộng ĐOAN HÙNG 5 7h30 - 11h00 x     01-08-2012
8 Xã Chí Đám ĐOAN HÙNG 21 7h30 - 11h00 x     01-08-2012
9 Xã Hùng Long ĐOAN HÙNG 9 7h30 - 11h00 x     01-08-2012
10 Xã Hùng Quan ĐOAN HÙNG 21 7h30 - 11h00 x     01-08-2012
11 Xã Hữu Đô ĐOAN HÙNG 24 7h30 - 11h00 x     01-08-2012
12 Xã Minh Lương ĐOAN HÙNG 15 7h30 - 11h00 x     01-08-2012
13 Xã Minh Phú ĐOAN HÙNG 6 7h30 - 11h00 x     01-08-2012
14 Xã Minh Tiến ĐOAN HÙNG 5 7h30 - 11h00 x     01-08-2012
15 Xã Ngọc Quan ĐOAN HÙNG 14 8h00 - 11h00 x     01-12-2013
16 Xã Nghinh Xuyên ĐOAN HÙNG 18 7h30 - 11h00 x     01-08-2012
17 Xã Phú Thứ ĐOAN HÙNG 23 8h00 - 11h00 x     01-12-2013
18 Xã Phúc Lai ĐOAN HÙNG 17 8h00 - 11h00 x     01-12-2013
19 Xã Phong Phú ĐOAN HÙNG 20 8h00 - 11h00 x     01-12-2013
20 Xã Phương Trung ĐOAN HÙNG 20 8h00 - 11h00 x     01-12-2013
21 Xã Quế Lâm ĐOAN HÙNG 12 7h30 - 11h00 x     01-08-2012
22 Xã Sóc Đăng ĐOAN HÙNG 23 8h00 - 11h00 x     01-12-2013
23 Xã Tây Cốc ĐOAN HÙNG 14 8h00 - 11h00 x     01-12-2013
24 Xã Tiêu Sơn ĐOAN HÙNG 11 8h00 - 11h00 x     01-12-2013
25 Xã Vân Đồn ĐOAN HÙNG 9 7h30 - 11h00 x     01-08-2012
26 Xã Vân Du ĐOAN HÙNG 8 8h00 - 11h00 x     01-12-2013
27 Xã Vụ Quang ĐOAN HÙNG 6 7h30 - 11h00 x     01-08-2012
28 Xã Yên Kiện ĐOAN HÙNG 11 8h00 - 11h00 x     01-12-2013
29 TTr Sông Thao CẨM KHÊ 8 13h30 - 16h30 x     01-05-2016
30 Xã Đồng Cam CẨM KHÊ 26 8h00 - 11h30 x     01-08-2012
31 Xã Đồng Lương CẨM KHÊ 22 8h00 - 11h30 x     01-08-2012
32 Xã Điêu Lương CẨM KHÊ 22 8h00 - 11h30 x     01-08-2012
33 Xã Cát Trù CẨM KHÊ 8 8h00 - 11h30 x     01-08-2012
34 Xã Cấp Dẫn CẨM KHÊ 14 13h30 - 16h30 x     01-05-2016
35 Xã Chương Xá CẨM KHÊ 14 8h00 - 11h00 x     01-01-2017
36 Xã Hiền Đa CẨM KHÊ 8 8h00 - 11h00 x     01-01-2017
37 Xã Hương Lung CẨM KHÊ 4 8h00 - 11h30 x     01-01-2017
38 Xã Ngô Xá CẨM KHÊ 20 8h00 - 11h30 x     01-08-2012
39 Xã Phùng Xá CẨM KHÊ 6 13h30 - 16h30 x     01-05-2016
40 Xã Phú Khê CẨM KHÊ 6 8h00 - 11h00 x     01-01-2017
41 Xã Phú Lạc CẨM KHÊ 14 8h00 - 11h00 x     01-01-2017
42 Xã Phượng Vỹ CẨM KHÊ 18 8h00 - 11h30 x     01-08-2012
43 Xã Phương Xá CẨM KHÊ 12 8h00 - 11h30 x     01-08-2012
44 Xã Sai Nga CẨM KHÊ 6 8h00 - 11h00 x     01-01-2017
45 Xã Sơn Nga CẨM KHÊ 16 13h30 - 16h30 x     01-05-2016
46 Xã Sơn Tình CẨM KHÊ 10 8h00 - 11h30 x     01-01-2017
47 Xã Tam Sơn CẨM KHÊ 10 13h30 - 16h30 x     01-05-2016
48 Xã Tình Cương CẨM KHÊ 16 8h00 - 11h30 x     01-08-2012
49 Xã Tùng Khê CẨM KHÊ 26 13h30 - 16h30 x     01-01-2017
50 Xã Tạ Xá CẨM KHÊ 4 8h-11h30 x     01-01-2017
51 Xã Thanh Nga CẨM KHÊ 12 13h30 - 16h30 x     01-05-2016
52 Xã Thụy Liễu CẨM KHÊ 26 8h00 - 11h30 x     01-08-2012
53 Xã Tiên Lương CẨM KHÊ 20 8h00 - 11h30 x     01-08-2012
54 Xã Tuy Lộc CẨM KHÊ 12 8h- 11h30 x     01-01-2017
55 Xã Văn Bán CẨM KHÊ 18 8h00 - 11h30 x     01-08-2012
56 Xã Văn Khúc CẨM KHÊ 24 8h00 - 11h30 x     01-08-2012
57 Xã Xương Thịnh CẨM KHÊ 10 8h00 - 11h00 x     01-01-2017
58 Xã Yên Dưỡng CẨM KHÊ 24 8h00 - 11h30 x     01-08-2012
59 Xã Yên Tập CẨM KHÊ 16 8h00 - 11h30 x     01-01-2017
60 TTr Hạ Hòa HẠ HOÀ 12 7h30 - 11h30 x     01-01-2016
61 Xã Đan Hà HẠ HOÀ 10 7h00 - 11h30 x     01-12-2013
62 Xã Đan Thượng HẠ HOÀ 15 8h00 - 11h00 x     01-08-2012
63 Xã Đại Phạm HẠ HOÀ 9 8h00 - 11h00 x     01-08-2012
64 Xã Động Lâm HẠ HOÀ 23 8h00 - 11h00 x     01-08-2012
65 Xã Ấm Hạ HẠ HOÀ 14 7h00 - 11h30 x     01-12-2013
66 Xã Bằng Giã HẠ HOÀ 11 8h00 - 11h00 x     01-08-2012
67 Xã Cáo Điền HẠ HOÀ 6 7h00 - 11h30 x     01-12-2013
68 Xã Chính Công HẠ HOÀ 13 8h00 - 11h00 x     01-08-2012
69 Xã Chuế Lưu HẠ HOÀ 11 8h00 - 11h00 x     01-08-2012
70 Xã Gia Điền HẠ HOÀ 14 7h00 - 11h30 x     01-12-2013
71 Xã Hà Lương HẠ HOÀ 9 8h00 - 11h00 x     01-08-2012
72 Xã Hậu Bổng HẠ HOÀ 10 7h00 - 11h30 x     01-12-2013
73 Xã Hiền Lương HẠ HOÀ 19 8h00 - 11h00 x     01-08-2012
74 Xã Hương Xạ HẠ HOÀ 6 7h00 - 11h30 x     01-12-2013
75 Xã Lang Sơn HẠ HOÀ 8 7h00 - 11h30 x     01-12-2013
76 Xã Lâm Lợi HẠ HOÀ 23 7h30 - 11h30 x     01-08-2012
77 Xã Lệnh Khanh HẠ HOÀ 18 7h00 - 11h30 x     01-12-2013
78 Xã Liên Phương HẠ HOÀ 15 8h00 - 11h00 x     01-08-2012
79 Xã Mai Tùng HẠ HOÀ 8 7h00 - 11h30 x     01-12-2013
80 Xã Minh Côi HẠ HOÀ 7 8h00 - 11h00 x     01-08-2012
81 Xã Minh Hạc HẠ HOÀ 17 8h00 - 11h00 x     01-08-2012
82 Xã Phụ Khánh HẠ HOÀ 18 7h00 - 11h30 x     01-12-2013
83 Xã Phương Viên HẠ HOÀ 12 7h00 - 11h30 x     01-12-2013
84 Xã Quân Khê HẠ HOÀ 17 8h00 - 11h00 x     01-08-2012
85 Xã Vĩnh Chân HẠ HOÀ 21 7h00 - 11h30 x     01-12-2013
86 Xã Vô Tranh HẠ HOÀ 25 8h00 - 11h00 x     01-08-2012
87 Xã Vụ Cầu HẠ HOÀ 16 7h00 - 11h30 x     01-12-2013
88 Xã Văn Lang HẠ HOÀ 7 8h00 - 11h00 x     01-08-2012
89 Xã Xuân Áng HẠ HOÀ 19 7h00 - 11h30 x     01-12-2013
90 Xã Y Sơn HẠ HOÀ 16 7h00 - 11h30 x     01-12-2013
91 Xã Yên Kỳ HẠ HOÀ 13 8h00 - 11h00 x     01-08-2012
92 Xã Yên Luật HẠ HOÀ 21 7h00 - 11h30 x     01-12-2013
93 TTr Hùng Sơn LÂM THAO 6 7h30 - 11h00 x     01-08-2012
94 TTr Lâm Thao LÂM THAO 11 8h00 - 11h00 x     01-12-2013
95 Xã Bản Nguyên LÂM THAO 12 7h30 - 11h00 x     01-08-2012
96 Xã Cao Xá LÂM THAO 15 7h30 - 11h00 x     01-08-2012
97 Xã Hợp Hải LÂM THAO 24 8h00 - 11h00 x     01-12-2013
98 Xã Kinh Kệ LÂM THAO 24 7h30 - 11h00 x     01-08-2012
99 Xã Sơn Dương LÂM THAO 17 8h00 - 11h00 x     01-12-2013
100 Xã Sơn Vy LÂM THAO 7 8h00 - 11h00 x     01-12-2013