Huân chương Độc lập hạng Nhì

Huân chương Độc lập hạng Nhì
Huân chương Độc lập hạng Nhì
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gắn Huân chương Độc lập hạng Nhì lên lá cờ truyền thống của NHCSXH

Huân chương Độc lập hạng Ba

Huân chương Độc lập hạng Ba
Huân chương Độc lập hạng Ba
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gắn Huân chương Độc lập hạng Ba lên lá cờ truyền thống của NHCSXH

Huân chương Lao động hạng Nhì

Huân chương Lao động hạng Nhì
Huân chương Lao động hạng Nhì
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gắn Huân chương Lao động hạng Nhì lên lá cờ truyền thống của NHCSXH

 Các danh hiệu cao quý khác của Đảng, Nhà nước trao tặng

Năm Danh hiệu khen thưởng Nội dung khen thưởng Thẩm quyền khen thưởng
2004 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2004, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Quyết định số 395/QĐ-TTg ngày 16/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ
2006 Cờ thi đua của Chính phủ Thành tích hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2006 của Ngành ngân hàng Quyết định số 743/QĐ-TTg ngày 14/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ
2008 Cờ thi đua của Chính phủ Thành tích hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2008 của Ngành ngân hàng Quyết định số 1009/QĐ-TTg ngày 16/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ
2009 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Thành tích thực hiện một số chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, góp phần tích cực vào việc nâng cao đời sống nhân dân và từng bước thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa Nông nghiệp, nông thôn Quyết định số 1403/QĐ-TTg ngày 09/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Quyết định số 67 /1999/QĐ-TTg ngày 30/3/1999 của Chính phủ
2010 Cờ thi đua của Chính phủ Thành tích hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2010 của Ngành ngân hàng Quyết định số 1372/QĐ-TTg ngày 12/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ
2011 Cờ thi đua của Chính phủ Thành tích hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2011 của Ngành ngân hàng Quyết định số 932/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ