Giảm nghèo - định hướng lớn, lâu dài trong đường lối của Đảng (VOV1 - 12h - 03/02/17)

No Flash-Player found - please download it from adobe.com/get/flash