Gần 567.000 lượt hộ nghèo vay vốn tín dụng chính sách (V0V1 - 10/04/19)