Gần 1,5 triệu hộ đồng bào DTTS được vay vốn chính sách (VTV1 - 5h30 - 26/5/18)