Dòng chảy tín dụng chính sách giúp các hộ thoát nghèo (VOV1 - 09/7/18)