Đoàn công tác NHCSXH Trung ương làm việc tại Bình Phước (BPTV - 01/03/17)