Cựu chiến binh vươn lên làm giàu từ vốn chính sách (VOV1 - 31/7/18)

<center>
<audio width=”300″ height=”32″ style=”width:600px” controls=”controls”><source src=”http://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2018/08/CT-THOI-SU-18H00-31-07-PHU-THO-CUU-CHIEN-BINH-VUON-LEN-LAM-GIAU-TU-VON-CHINH-SACH.mp3″ type=”audio/mpeg” /></audio></center>&nbsp;