Cựu chiến binh Quảng Bình giúp nhau làm giàu từ vốn chính sách (VOV1 - 27/7/18)