Đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020

(VBSP News) Nhằm đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình về giảm nghèo; vai trò, hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong lĩnh vực giảm nghèo góp phần vào đánh giá sơ kết kết quả triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Tổng Giám đốc NHCSXH ban hành công văn đẩy mạnh công tác tuyên truyền Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020.
Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020   23/05/2019  

Kế hoạch tổ chức và Thể lệ Cuộc thi các tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo năm 2019

DAI DIEN (VBSP News) Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch tổ chức Cuộc thi các tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020, nhằm triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ban Tổ chức cuộc thi xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi các tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo năm 2019; đồng thời ban hành Thể lệ cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020, sửa đổi.
Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020, Tin mới cập nhật   02/05/2019