TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN


            
Ban hành từ ngày  đến ngày  
Từ khóa
Tìm kiếm theo Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Loại văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
5612/TB-NHCS 26/12/2016 Về việc chuyển trụ sở làm việc Hội sở chính Ngân hàng Chính sách xã hội
710/QĐ-NHCS 30/03/2015 Về việc công bố thủ tục giải quyết công việc mới ban hành, thủ tục giải quyết công việc được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của NHCSXH
3410/QĐ-NHCS 10/10/2014 Về việc công bố thủ tục giải quyết công việc mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của NHCSXH
4129/QĐ-NHCS 31/12/2013 Về việc công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế các thủ tục giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền giải quyết của NHCSXH
970/TB-NHCS 10/04/2013 Về việc phát sóng phim tài liệu 10 năm xây dựng và phát triển
3976/NHCS-TB 19/12/2012 Về việc phối hợp tuyên truyền, nhận và phát hành báo năm 2013
1006/NHCS-TB 22/03/2012 Thông báo số 1006/NHCS-TB ngày 22 tháng 03 năm 2012 của Ngân hàng Chính sách xã hội về việc thông tin tuyên truyền
1006/NHCS-TB 22/03/2012 Về việc thông tin tuyên truyền
166/QĐ-NHCS 20/01/2012 Về việc ban hành kế hoạch rà soát quy định, thủ tục giải quyết công việc
3238/NHCS-TB 29/12/2011 Về việc phối hợp tuyên truyền, nhận và phát hành báo
3233/QĐ-NHCS 28/12/2011 Về việc công bố sửa đổi các thủ tục giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội
2621/QĐ-NHCS 26/10/2011 Về việc sửa đổi, bổ sung mã số thống kê ban hành theo Quyết định 49/QĐ-NHCS ngày 06/01/2011 và Quy định chế độ báo cáo thống kê ban hành kèm theo Quyết định 1466/QĐ-NHCS ngày 17/6/2011 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội
2621/QĐ-NHCS 26/10/2011 Về việc sửa đổi, bổ sung mã số thống kê theo Quyết định 49/QĐ-NHCS ngày 06/01/2011 và Quy định chế độ báo cáo thống kê ban hành kèm theo Quyết định 1466/QĐ-NHCS ngày 17/6/2011 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội
2621/QĐ-NHCS 26/10/2011 Về việc sửa đổi, bổ sung mã số thống kê theo Quyết định 49/QĐ-NHCS ngày 06/01/2011 và Quy định chế độ báo cáo thống kê ban hành kèm theo Quyết định 1466/QĐ-NHCS ngày 17/6/2011 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội
1676/QĐ-NHCS 08/07/2011 Về việc ban hành tạm thời Bản Tiêu chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ Ngân hàng Chính sách xã hội
1607A/NHCS-TB 01/07/2011 Về việc tiếp tục phối hợp tuyên truyền, nhận và phát hành báo
879/QĐ-NHCS 19/04/2011 Về việc công bố bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế các thủ tục giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội
794/NHCS-CNTT 08/04/2011 Về chương trình kiểm tra chuyên đề Công nghệ thông tin năm 2011
450/QĐ-NHCS 24/02/2011 Về việc công bố hủy bỏ và bổ sung thủ tục giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của Ngân hàng Chính sách xã hội
314/NHCS-CNTT 14/02/2011 Về việc đề cương kiểm tra Công nghệ thông tin năm 2011
2336/QĐ-NHCS 24/09/2010 Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Phòng Tin học tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh
1828/NHCS-CNTT 29/07/2010 Về việc chỉ đạo công tác tin học trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội
783/NHCS-CNTT 09/04/2010 Về việc chỉ đạo các chi nhánh triển khai tập huấn tin học năm 2010
2916/CV-NHCS 15/10/2009 Về việc công khai bổ sung thủ tục giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức của Ngân hàng Chính sách xã hội
2809/CV-NHCS 01/10/2009 Về việc triển khai giai đoạn 2 Đề án 30 tại Ngân hàng Chính sách xã hội