TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN


            
Ban hành từ ngày  đến ngày  
Từ khóa
Tìm kiếm theo Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Loại văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1114A/NHCS- TD 22/04/2007 Hướng dẫn nội dung ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng Chính sách khác giữa Ngân hàng Chính sách xã hội với các tổ chức chính trị - xã hội
2064A/NHCS-TD 22/04/2007 Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Tổ giao dịch lưu động tại xã
676/NHCS-TD 22/04/2007 Về việc sửa đổi một số điểm văn bản 316/NHCS-KHNV về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với hộ nghèo
31/2007/QĐ-TTg 05/03/2007 Về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn
32/2007/QĐ-TTg 05/03/2007 Về cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn
2976VBTT 04/12/2006 Văn bản thỏa thuận giữa Hội Nông dân Việt Nam với Ngân hàng Chính sách xã hội
2912/VBTT 27/11/2006 Văn bản thỏa thuận giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với Ngân hàng Chính sách xã hội
2795/VBTT 15/11/2006 Văn bản thỏa thuận giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với Ngân hàng Chính sách xã hội
2796/VBTT 15/11/2006 Văn bản thỏa thuận giữa Hội Cựu chiến binh Việt Nam với Ngân hàng Chính sách xã hội
212/2006/QĐ-TTg 20/09/2006 Về tín dụng đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ và doanh nghiệp sử dụng người lao động là người sau cai nghiện ma túy
3151/NHCS-TD 07/11/2005 Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay chương trình nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long
218/NHCS-HĐQT 04/10/2005 Về việc chuẩn bị nguồn lực cho việc thực hiện kế hoạch tín dụng năm 2006 và khắc phục hậu quả cơn bão số 7
1212/TTg-KTTH 24/08/2005 Về việc xử lý một số vấn đề liên quan đến hoạt động của NHCSXH
204/2005/QĐ-TTg 15/08/2005 Về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng và cơ chế vay vốn xây dựng nhà ở thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long
2145/NHCS -TCCB 19/05/2005 Về việc thành lập PGD cấp huyện mới chia tách
71/2005/QĐ-TTg 05/04/2005 Về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm
127/NHCS-NVTD 15/01/2005 Hướng dẫn bổ sung nghiệp vụ cho vay thí điểm về chương trình NS&VSMTNT
2628/NHCS-NVTD 15/12/2004 Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay một phần nhu cầu thiết yếu trong sinh hoạt về sửa chữa nhà ở, nước sạch, điện thắp sáng và học tập đối với hộ nghèo
1984/NHCS-KHNV 15/10/2004 Về việc triển khai chương trình tín dụng thực hiện chiến lược quốc gia về NS&VSMTNT
1834/NHCS-KHNV 29/09/2004 Về cho vay vốn đối với hộ nghèo, các đơn vị kinh tế thuộc khu vực II, III trong khu vực kinh tế quốc phòng
242/QĐ-HĐQT 26/08/2004 Về việc công nhận mẫu biểu trưng Logo của Ngân hàng Chính sách xã hội
1411/NHCS-KHNV 03/08/2004 Hướng dẫn ghiệp vụ cho vay chương trình NS&VSMTNT
1414/NHCS-KHNV 03/08/2004 Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với các doanh nghiệp làm nhà bán cho hộ dân vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long
229/QĐ-HĐQT 27/07/2004 Về việc thành lập Trang tin điện tử - Website Ngân hàng Chính sách xã hội
62/2004/QĐ-TTg 16/04/2004 Về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn