Cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 2085/QĐ-TTg (VOV2 - 25/7/17)