Chính sách tín dụng hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo (HANOITV - 15h - 28/6/18)