Chính phủ dự kiến cấp cho NHCSXH hơn 20.800 tỷ trong giai đoạn 2016 - 2020 (VOV1 - 18h - 22/02/17)

No Flash-Player found - please download it from adobe.com/get/flash