Nợ quá hạn cho vay người nghèo chỉ chiếm tỷ lệ 0,42% (VTV1 - 19h00 - 9/11/17)