Cầu siêu tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ (Chuyển động 24h - 11h00 - 15/7/17)