Cầu nối đưa vốn chính sách đến với hộ nghèo vùng đồng bào DTTS (VNews - Số 10 - 17h50 - 25/6/18)