Cặp lá yêu thương đến với Thừa Thiên - Huế (Chuyển động 24h tối - 6/5/17)