Cặp lá yêu thương đến với Bình Định (Chuyển động 24h tối - 01/7/17)